درباره ما

درباره ما

اكنون تمام ابركافران و كشورهاي مرتجع دست به دست هم داده‌اند تا اين انقلاب را نابود كنند، ولي اين را خواب ديده‌اند. وظيفة يكايك خود مي‌دانيم كه در اين جهاد شركت كنيم و به تمامي كشورهاي ظالم درس دهيم كه يك فرد مسلمان هيچ وقت از كشته شدن در راه ...

توضیحات بیشتر »